Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2019

6918 69bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
Pachniesz jak szczęście. Moje najpiękniejsze wspomnienia mają Twój zapach.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustmine justmine
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
7627 9a84 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
7620 33b7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Sporo rzeczy w moim życiu odbywa się na zasadzie: chcę mieć to za sobą.
— życie w ciągłym napięciu
Reposted fromane ane viakieruneknatarcia kieruneknatarcia
7703 9aa0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatake-care take-care
8933 abbc 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Reposted frombluuu bluuu viagwiazdeczka gwiazdeczka
Reposted fromshakeme shakeme viagwiazdeczka gwiazdeczka
7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak viagwiazdeczka gwiazdeczka
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viatake-care take-care
"Ale z przeszłością jest jak ze starymi butami,  które szkoda wyrzucić,  bo wciąż pamięta się, że były wygodne."

— Katarzyna Rygiel "Gra w czerwone"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
Nigdy nie ignoruj osoby która Cię kocha i martwi się o Ciebie, bo pewnego dnia zdasz sobie sprawę, że straciłeś księżyc podczas łapania gwiazd.. 
— !
9511 a5b3 500
Reposted fromonlyman onlyman viakieruneknatarcia kieruneknatarcia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl