Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— T. Bernhard
Reposted fromasalluhi asalluhi viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
-Boi się Pan? -Jak każdy człowiek.Boje się,że będę się bał coraz bardziej.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
6238 2841
Reposted fromOpaaal Opaaal viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Obchodzi mnie tylko, żeby być człowiekiem.
— A. Camus "Dżuma"
Reposted fromobliviate obliviate viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viajustmine justmine
9912 af6b 500
Reposted fromstfn stfn viajustmine justmine
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viagwiazdeczka gwiazdeczka
1554 7975 500
Reposted fromfoods foods viagwiazdeczka gwiazdeczka
1419 bc03
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
5047 5c1d 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
3348 f09d 500
Reposted fromskrzacik skrzacik viagwiazdeczka gwiazdeczka
0307 2efe 500

Karlovy Vary, Czech Republic (by Kuba Szymik)

- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viagwiazdeczka gwiazdeczka
4476 2463
Reposted fromspring-flow spring-flow viagwiazdeczka gwiazdeczka
3151 44f3
Reposted fromlove-autumn love-autumn viagwiazdeczka gwiazdeczka
0730 4245
Lazy morning.
Reposted fromi-ann i-ann viagwiazdeczka gwiazdeczka
6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viagwiazdeczka gwiazdeczka
5248 25a9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
1744 1b8c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl